Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się na nasze wykorzystanie plików cookies.

Warunki Użytkowania

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę ("Umowa") między użytkownikiem ("użytkownik", "ty" lub "twój") a PRNEWS OÜ (w tym jej spółkami zależnymi PRNEWS LIMITED w Hongkongu, podmiotami stowarzyszonymi, agentami i cesjonariuszami) ("PRNEWS.io", "my", "nas", "nasz"), dotyczącą korzystania z usług PRNEWS.IO i mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny PRNEWS.IO. Prosimy o uważne zapoznanie się z Warunkami użytkowania. Jeśli się z nimi nie zgadzasz, powinieneś natychmiast opuścić witrynę PRNEWS.IO i zaprzestać korzystania z usług PRNEWS.IO.

Powiązane dokumenty:

Ogólne

PRNEWS.io może od czasu do czasu modyfikować Warunki korzystania z usług. Zgadzają się Państwo na przestrzeganie wszelkich zmian w niniejszej Umowie, gdy korzystają Państwo z usług PRNEWS.io po wprowadzeniu takich zmian. Dlatego ważne jest, aby regularnie przeglądali Państwo niniejszą Umowę, aby upewnić się, że są Państwo na bieżąco z wszelkimi zmianami

Ostatnia aktualizacja niniejszej umowy — 21 stycznia 2022 r

Odpowiedzialność

Przyjmują Państwo wyłączną odpowiedzialność za wszystkie swoje działania na stronie internetowej. Aby korzystać z usług PRNEWS.io, muszą Państwo mieć ukończone 18 lat lub wiek pełnoletni w Państwa jurysdykcji (jeśli jest on inny niż 18 lat). Oświadczają Państwo i gwarantują, że mają Państwo prawa, uprawnienia i możliwości, aby zawrzeć niniejszą Umowę i przestrzegać wszystkich jej warunków. Nie będą Państwo korzystać z usług PRNEWS.io w żadnym nieuprawnionym lub nielegalnym celu. Będą Państwo odpowiedzialni za zapewnienie, że nie naruszają Państwo żadnych przepisów prawa obowiązujących w Państwa jurysdykcji, w tym między innymi przepisów dotyczących praw autorskich.

Jakość usług PRNEWS.io musi odpowiadać wymogom i innym standardom stosowanym dla tego typu usług w ogólnych warunkach rynkowych. Zespół PRNEWS.io nie przyjmuje z zadowoleniem prób wykorzystania naszej platformy do kupna/sprzedaży linków. PRNEWS.IO zaleca swoim użytkownikom przestrzeganie wytycznych Google i unikanie udziału w schematach manipulacji linkami

Opis usługi

PRNEWS.io daje Państwu dostęp do następujących usług:

 • pisać i rozpowszechniać treści PR (informacje prasowe, artykuły, advertoriale);
 • zakupić prawo do publikacji artykułu na stronach internetowych osób trzecich, które mają podpisane umowy z PRNEWS.IO.

Nie działamy jako agent użytkownika ani osoby trzeciej i nie mamy uprawnień do działania w imieniu użytkownika lub osoby trzeciej.

O ile nie zostanie to wyraźnie stwierdzone inaczej, wszelkie nowe funkcje, które rozszerzają lub poprawiają obecną usługę PRNEWS.IO, podlegają Warunkom użytkowania.

Obowiązki rejestracyjne

Korzystając z usługi PRNEWS.IO, zobowiązują się Państwo do podania prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie, zgodnie z wymogami formularza rejestracyjnego PRNEWS.IO, oraz do utrzymywania i aktualizowania danych rejestracyjnych w celu zachowania ich prawdziwości, dokładności i kompletności. Jeżeli podadzą Państwo jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, PRNEWS.IO ma prawo zawiesić lub zamknąć Państwa konto i odmówić wszelkiego obecnego lub przyszłego korzystania z serwisu PRNEWS.IO.

PRNEWS.IO umożliwia osobom prywatnym i firmom, które przeszły procedury identyfikacyjne (takie jak KYC, AML itp.) oraz przeczytały i zgodziły się z niniejszymi Warunkami, korzystanie z usług oferowanych przez PRNEWS.IO, w tym oferowanie usług za pośrednictwem Platformy i zawieranie umów. Niezidentyfikowany klient może mieć ograniczone prawo do korzystania z usług Platformy, z wyjątkiem prawa do korzystania przy zmianie lub uzupełnianiu swoich danych lub identyfikacji.

Procedury identyfikacji są przeprowadzane przez naszego usługodawcę GetID OÜ w związku z wymogami prawnymi i w pełnej zgodności z GDPR oraz innymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych. Więcej na temat przetwarzania Państwa danych mogą Państwo dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności.

Dostęp do Konta

Z konta założonego w serwisie PRNEWS.IO mogą korzystać wyłącznie Państwo i Państwa upoważnieni przedstawiciele. Zobowiązują się Państwo do zachowania poufności swoich haseł, aby nikt inny nie uzyskał dostępu do Państwa konta internetowego w serwisie PRNEWS.io. Zobowiązani są Państwo niezwłocznie powiadomić PRNEWS.IO, jeżeli podejrzewają Państwo, że jakakolwiek nieupoważniona osoba ma dostęp do Państwa haseł lub Państwa konta.

Polityka dopuszczalnego użytkowania

PRNEWS.IO nie ponosi odpowiedzialności za utratę przychodów, utratę dochodu, utratę zysku, utratę oszczędności, utratę możliwości korzystania, utratę produkcji, utratę kontraktu, utratę dobrej woli, utratę danych, utratę informacji, wszelkie roszczenia osób trzecich lub jakiekolwiek straty pośrednie lub wynikowe

Za wszelkie informacje, dane, teksty, grafiki i inne materiały, zarówno te publikowane publicznie, jak i te przekazywane prywatnie, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba, od której te treści pochodzą. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za wszelkie informacje i zobowiązują się do przeanalizowania i krytycznej oceny ich treści przed ich przekazaniem, wysłaniem, opublikowaniem, rozpowszechnieniem lub przekazaniem w inny sposób na lub za pośrednictwem PRNEWS.IO.

PRNEWS.IO nie kontroluje treści zamieszczanych przez Państwa za pośrednictwem PRNEWS.IO i w związku z tym nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości tych treści. W szczególności potwierdzają Państwo, że są właścicielami lub posiadają niezbędne prawa do wszelkich informacji, w tym prawa do publikowania, powielania, modyfikowania treści. Jeżeli Państwa treści zawierają jakiekolwiek zdjęcia lub filmy, muszą Państwo uzyskać zgodę wszystkich osób, które pojawiają się na zdjęciach lub w filmach.

Korzystając z usług PRNEWS.IO, w żadnym wypadku nie powinni Państwo:

 1. podawać fałszywych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji;
 2. podawać informacji należących do innej osoby niż Państwo lub używać konta należącego do innej osoby dla siebie lub w imieniu innej osoby;
 3. zamieszczać lub publikować treści, które:
  • promują lub wspomagają jakąkolwiek nielegalną lub bezprawną działalność;
  • podawać informacji należących do innej osoby niż Państwo lub używać konta należącego do innej osoby dla siebie lub w imieniu innej osoby;
  • zamieszczać lub publikować treści, które;
  • promują lub wspomagają jakąkolwiek nielegalną lub bezprawną działalność;
  • zniesławiają, nadużywają, nękają, dyskryminują, prześladują lub grożą komukolwiek, lub w inny sposób naruszają czyjeś prawa;
  • podszywają się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub fałszywie podają lub w inny sposób błędnie przedstawiają swoje powiązania z osobą lub podmiotem
 4. naruszać, przyczyniać się do naruszania lub nakłaniać innych do naruszania jakichkolwiek znaków towarowych, nazw handlowych, patentów, praw autorskich, praw pokrewnych, zarejestrowanych i możliwych do zarejestrowania wzorów, praw projektowych lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej;
 5. wysyłania lub organizowania wysyłania jakichkolwiek niezamówionych materiałów reklamowych lub promocyjnych ("spam")
 6. wprowadzać na PRNEWS.io jakiegokolwiek rodzaju szkodliwego lub złośliwego kodu komputerowego lub w inny sposób próbować zakłócać prawidłowe funkcjonowanie PRNEWS.io lub w inny sposób zakłócać lub próbować uzyskać nieuprawniony dostęp do PRNEWS.io.

Mogą Państwo złożyć skargę na działania innych użytkowników, jeśli naruszają oni niniejszą Umowę, na nasz e-mail support@prnews.io.

Nielegalne i/lub nieuprawnione korzystanie z usług PRNEWS.io zostanie zbadane, Państwa konto zostanie zablokowane lub usunięte i mogą zostać podjęte odpowiednie działania prawne, w tym bez ograniczeń postępowanie cywilne, karne lub inne.

Treść

PRNEWS.IO nie rości sobie prawa do własności treści, które mogą Państwo zamieszczać lub publikować. Jednakże udzielają Państwo PRNEWS.io niewyłącznej, niezbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, wolnej od tantiem, globalnej i w inny sposób nieograniczonej licencji na kopiowanie, modyfikowanie, adaptację, przekazywanie, wyświetlanie, wykonywanie, rozpowszechnianie, tworzenie dzieł pochodnych i inne wykorzystywanie takich treści, w całości lub w części. Prawa te wygasają w momencie usunięcia przez Państwa treści.

Usługi płatne

Możemy zaoferować Państwu możliwość zakupu prawa do publikacji artykułu na stronach internetowych osób trzecich, które mają podpisane umowy z PRNEWS.IO. Opłaty za prawo do publikacji artykułów są określone na stronie internetowej. Płatności za prawo do publikacji artykułu dokonują Państwo bezpośrednio PRNEWS.IO i nie mają Państwo żadnych praw i obowiązków wobec osób trzecich. Charakter świadczonych przez nas usług nie przewiduje możliwości zwrotu pieniędzy. Aby zapoznać się z wyjątkami, prosimy przed zakupem zapoznać się z Polityką Zwrotów

Odszkodowanie

Zwalniają Państwo PRNEWS.IO z wszelkiej odpowiedzialności, roszczeń, strat, szkód, kosztów i wydatków (w tym uzasadnionych honorariów adwokackich), które PRNEWS.IO poniesie lub doświadczy w wyniku jakiegokolwiek naruszenia przez Państwa niniejszych Warunków lub jakichkolwiek roszczeń osób trzecich powstałych w wyniku jakichkolwiek treści.

Wypowiedzenie

Wyrażają Państwo zgodę na to, że PRNEWS.IO może odebrać Państwu dostęp do usług PRNEWS.IO w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia Warunków i/lub na żądanie uprawnionych organów ścigania lub innych instytucji rządowych.

Rozstrzyganie sporów

W przypadku powstania sporu pomiędzy Państwem a nami, naszym celem jest zapewnienie Państwu neutralnych i opłacalnych środków szybkiego rozwiązania sporu. W przypadku sporu zachęcamy Państwa najpierw do skontaktowania się z nami pod adresem support@prnews.io, aby spróbować rozwiązać Państwa problem bezpośrednio z nami.

Prawo właściwe; jurysdykcja

Niniejsza Umowa oraz wszystkie sprawy wynikające z lub związane z niniejszą Umową podlegają prawu estońskiemu. Strony wyrażają zgodę na jurysdykcję i właściwość miejscową sądów estońskich i zgadzają się, że wszelkie spory między stronami będą rozpatrywane wyłącznie w tych sądach

Obowiązkowe postępowanie sądowe

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, wszelkie spory lub roszczenia związane w jakikolwiek sposób z Państwa dostępem do strony internetowej PRNEWS.IO lub korzystaniem przez Państwa z usług PRNEWS.IO, lub w inny sposób wynikające z lub związane z niniejszą Umową lub usługami PRNEWS.IO, które nie mogą być rozstrzygnięte bezpośrednio między Państwem a nami, będą rozstrzygane przez odpowiedni sąd w Estonii. Państwo i PRNEWS.io zgadzają się, że wszelkie spory sądowe będą ograniczone do sporu pomiędzy PRNEWS.IO a Państwem indywidualnie.

Wydajność strony internetowej PRNEWS.io

Przyjmują Państwo do wiadomości, że konserwacja, modernizacja, "błędy" i inne planowane lub nieplanowane przyczyny lub okoliczności mogą spowodować przerwy lub błędy w usługach PRNEWS.IO i akceptują Państwo fakt, że (mimo iż PRNEWS.io podejmie uzasadnione wysiłki w celu utrzymania i utrzymania usług w stanie nieprzerwanym, terminowym, bezpiecznym, bezbłędnym i dostępnym) Państwa korzystanie z usług PRNEWS.IO może podlegać takim przerwom i błędom

Prywatność

Przekazując PRNEWS.IO informacje za pośrednictwem lub w związku z usługami świadczonymi przez PRNEWS.IO (lub rejestracją konta w PRNEWS.IO), akceptują Państwo, że PRNEWS.io będzie wykorzystywać takie informacje w celu administrowania i świadczenia usług oraz analizowania korzystania z usług. Dane rejestracyjne i niektóre inne informacje o Państwu podlegają naszej Polityce Prywatności.

Brak beneficjentów trzecich

Niniejsza Umowa jest zawarta pomiędzy Państwem a PRNEWS.IO. Żaden użytkownik nie ma prawa zmuszać PRNEWS.io do egzekwowania jakichkolwiek praw, które może mieć wobec Państwa lub innych użytkowników.


W przypadku jakichkolwiek innych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nami pod adresem support@prnews.io.


PRNEWS OÜ (Numer identyfikacyjny: 14603363), PRNEWS.IO MTÜ (Numer identyfikacyjny: 80580365)
Adres: Maakri tn 19/2, 10145, Tallinn, Estonia